Kjøpers krav ved selgers avtalebrudd

Forsinket overlevering

Dersom selgeren ikke gir fra seg skjøte eller bruken av eiendommen til rett tid, uten at dette skyldes forhold på kjøperens side kan kjøperen:

  • holde fast ved avtalen og kreve at selger oppfyller sine forpliktelser. Du må imidlertid ikke vente urimelig lenge med å fremme et slikt krav. Dette gjelder ikke dersom oppfyllelse fra selger er hindret av omstendigheter som selger ikke kan overvinne, eller hvis oppfyllelse vil føre til så store kostnader/ulemper for selgeren at dette vil stå i vensentlig mislighold til kjøperens interesse i å få oppfyllelse.
  • kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder ikke dersom selger godtgjør at forsinkelsen skyldes forhold utenfor hans kontroll.
  • holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at ditt krav som følge av forsinkelsen blir dekket.
  • heve avtalen hvis forsinkelsen innebærer et vesentlig avtalebrudd.

Selgeren har opplysningsplikt ovenfor kjøper om forhold som kan medføre forsinkelser og om hvilke følger dette kan få.

Retting

Hvis du oppdager mangler etter overtakelsen av boligen som selger hefter for, kan du gjøre en rekke mangelskrav gjeldende. Dette følger av avhendingsloven. Du kan kreve at mangelen rettes, hvis dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for selgeren. Selgeren har også rett til å få mangelen utbedret selv – ved hjelp av egne valgte håndverkere for eksempel – dersom dette kan skje uten urimelig ulempe for kjøperen.

Dersom selgeren ikke har fått anledning til å rette mangelen selv, kan kjøperens krav mot selger falle bort. Dersom det er snakk om akutte feil og mangler, f.eks. et vannrør som er sprukket og står og renner, kan derimot kjøper alltid utbedre mangelen selv for å forhindre ytterligere skader.

Prisavslag

Dersom selgeren ikke retter mangelen, kan du kreve prisavslag tilsvarende kostnadene med å få mangelen rettet.

Heving

Kjøperen kan heve kjøpeavtalen hvis mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd. Kjøper kan tape hevingretten hvis selger ikke blir varslet innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget mangelen.

Hveing gjennomføres ved at eiendommen tilbakeføres til selger mot at du får betalt vederlaget tilbake, og eventuelt erstattet tap som selgers avtalebrudd har påført deg.

Det skal mye til før selgers avtalebrudd anses som vesentlig, og domstolene er tilbakeholdne med å fastslå at hevingsgrunnlag er til stede ved salg av bolig.

Erstatning

Erstatning kan bli aktuelt enten alene eller i tillegg til de øvrige mangelskravene. Kjøperen kan kreve erstattet sitt dokumenterte, lkonomiske tap eller utlegg som er en direkte følge av mangelen.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *