Dokumentavgift

Dokumentavgift

Når du kjøper en bolig eller annen fast eiendom skal du som hovedregel betale dokumentavgift til staten. Dokumentavgift er et gebyr som skal dekke statens kostnader ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom. Dokumentavgift reguleres av dokumentavgiftsloven samt av forskrift om dokumentavgift, og dokumentavgiften er på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi.

Det er først når kjøper av en eiendom sender inn skjøtet på eiendommen til tinglysning for å overføre grunnbokshjemmelen at han må svare dokumentavgift i tillegg til et tinglysningsgebyr. Men er som hovedregel pliktig til å betale dokumentavgift ved alle typer eiendomsoverføringer som medfører tinglysning av skjøte, også selv om eiendommen overdras ved gave og ikke ved salg. Dokumentavgiften gjelder også for alle typer eiendommer, f.eks. bolig, hytte, næringeiendom, tomter osv.

Noen overføringer er imidlertid fritatt for plikten til å betale dokumentavgift, og de vil vi komme tilbake til under.

Når man beregner dokumentavgiften tar man utgangspunkt i salgsverdien av eiendommen. Salgsverdien blir derfor grunnlaget for avgiftsberegningen. Salgsverdien er den summen som selger av eiendommen vil ha mulighet til å få for eiendommen hvis den hadde blitt solgt på det åpne markedet. Et annet ord for dette beløpet er markedsverdien, og ved et vanlig eiendomssalg vil kjøpesum og salgsverdi som regel være den samme.

Det er markedsverdien på tidspunktet for tinglysningen som man skal legge til grunn når man regner ut avgiftsgrunnlaget for dokumentavgiften, uavhengig av om eiendommen ble solgt for en høyere eller lavere verdi på et tidligere tidspunkt.

Hvis en eiendom overføres som gave eller delvis som gave er det uansett markedsverdien som skal legges til grunn ved beregningen av dokumentavgiften. Denne kan du finne ved å ta kontakt med en takstmann, eiendomsmegler eller sjekke hva tilsvarende eiendommer blir solgt for i området. Skattemyndighetene krever ikke at det foreligger en takst på eiendommen, men de vil reagere hvis markedsverdien settes for lavt ved beregningen av dokumentavgiften, og da kan du måtte redegjøre hvordan du kom frem til markedsverdien for eiendommen.

Hvem er fritatt for dokumentavgift?

I enkelte situasjoner har Stortinget bestemt at man skal være fritatt for dokumentavgift. Nedenfor redegjør vi for typiske personer og situasjoner som er fritatt fra plikten til å betale dokumentavgift ved overføring av eiendom.

  • Ektefeller: overføring av eiendom mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift, både under ekteskapet og når når man skifter et felleseie ved separasjon og skilsmisse, eller hvis en av ektefellene dør.
  • Samlivsbrudd: hvis samboere overfører eiendom mellom hverandre mens samboerskapet består så må de svare dokumentavgift, men ved overføring av felles bolig i forbindelse med samlivsbrudd er samboere fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder kun ved overføring av felles bolig, og ikke andre eiendommer som ektefellene måtte eie sammen (f.eks. hytte). Vilkåret er at samboerne har hatt felles folkeregistrert adresse i minimum to år, eller skal ha, har eller har hatt felles barn.
  • Arv: Hvis eiendom blir overført blir overført i forbindelse med dødsfall påløper det ikke dokumentavgift når eiendommer overføres til arvinger etter reglene i arveloven. For forskudd på arv må man alltid svare dokumentavgift. Også når man arver etter testament må man betale dokumentavgift i den grad beløpet overstiger det beløpet arvingen har krav på etter arveavgiftsloven. Testementsarvingen kan slippe dokumentavgiften hvis han eller hun overfører eiendommen videre til en annen samme dag.
  • Oppløsning av sameie: Hvis sameiere velger å oppløse et sameie etter reglene i sameieloven når sameierne avtaler å tinglyse skjøte som bestemmer at sameierne skal veksle inn ideelle sameieandeler som med fysiske bestemte deler av eiendommen. Hvis innvekslingen/overføringen innebærer en verdiforskyvning mellom sameierne skal det svares dokumentavgift for den overskytende verdi som sameierne erverver. Fritaket gjelder kun oppløsning av hele sameiet, og ikke delvis oppløsning av sameie.
  • Nyoppført bygning og byggning under arbeid: Første gang en nyoppført bygning som enda ikke er tatt i bruk blir overført skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdien og ikke av verdien av bygningen. Det skal heller ikke betales dokumentavgift ved overføring av en bygning som er under arbeid. Hvis bygningen står på festet tomt, skal ikke dokumentavgift betales i det hele tatt.
  • Innløsning av festetomt: Ved innløsning av festet tomt så er grunnlaget for beregning av dokumentavgiften ikke markedsverdien av tomten, men innløsningssummen som partene enten har avtalt eller som bortfester har rett til å kreve etter reglene i tomtefesteloven.
  • Oppløsning av borettslag: Hvis et borettslag besluttes oppløst skal det for den første overføringen av hjemmel til eierseksjon eller fysisk del av eiendom betales en dokumentavgift på kroner 1000 per hjemmelsoverføring.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *