Kjøpe bolig: sjekkliste til visningen

kjope-bolig-sjekkliste-til-visningen

Her finner du en sjekkliste du kan printe ut og ta med på visningen:

Bad og andre våtrom

Det er i bad og andre våtrom de fleste fuktproblemene forekommer. Badet er det rommet i boligen som utsettes for størst belastning. Ofte er bad også bygget i en tid hvor man dusjet sjeldnere enn i dag. Den tids normer for bruk av badene er ofte ikke tilpasset vår moderne livsførsel med hyppig bruk av vask og dusj. Badet er gjerne også det mest kostbare rommet å foreta arbeider i, sammen med kjøkkenet. På denne bakgrunnen er det spesielt viktig med grundige forundersøkelser av badet. Husk at feil som kan virke uskyldige, kan medføre store kostnader.

1) Ta lukttesten og pust godt inn i det du kommer inn i rommet. Vær på vakt dersom du kjenner mugglukt.

2) Hva skal du se etter?

 • Både gulv og vegger skal være vanntette.
 • Se etter om det er buler i fliser, tapet eller belegg.
 • Se etter sorte prikker eller annen misfarging.
 • Se etter om de nederste flisene på veggen er sprukket. Dette kan tyde på at bjelkelaget gulvet er støpt på, ikke har tålt tyngden.
 • Vært obs på sprekker eller ujevnheter i taket.
 • Se etter malingsflass.
 • Se godt i fugene mellom flisene. Fugene er ikke vanntette. Fuger som er angrepet av muggsopp, har gjerne sorte eller rødbrune flekker.
 • Sjekk sluket. Er det støpejernsluk, slik det gjerne er i gamle bygårder? Dette vil gjerne skape utette overganger mellom evt. membran i gulvet og sluket, og føre til fuktskader.
 • Kan du «se» membranen? Denne kan være vanskelig å se uten erfaring: I så fall må du passe på å spørre selgeren eller megleren. Membranen ser du vanligvis lettest ved å åpne sluket. Uten membran er gulvet ofte ikke vanntett, og det kan oppstå store fuktskader. Spør om det er membran i veggene.
 • Er badet godt ventilert, slik at fuktbelastningen blir redusert?

Les også: Slik fungerer eierskifteforsikring

3) Hva hører/kjenner du etter?

 • Er det godt fall mot sluket, slik at vannet virkelig renner ned her? Sjekk ved å sette på vannet, eller prøv med en liten ball på gulvet.
 • Er det hul lyd ved banking på fliser eller belegg?Er det myke vegger?Er fliser løse? Ser du misfarging i fugene? Er fugene løse?
 • Virker varmekablene? Har de pleid å stå på? (Hvis de ofte skrus av for å spare strøm kan det føre til fuktskader)

4) Viktig: Spørsmål til selgeren

 • Har det tidligere vært fuktskader i rommet?
 • Har det vært foretatt fuktmålinger i gulvet, veggene eller taket? Vær oppmerksom på at enkelte takstmenn ikke sjekker om det er fukt i taket. Vær ekstra på vakt dersom det er bad eller soverom i etasjen over.
 • Er det membram under gulvet og oppover veggene? Dersom det ikke er membran, må normalt slik legges, noe som i praksis vil medføre store kostnader (utskifting av bad).
 • Ble badet pusset opp ifølge våtromsnormen? Våtromsnormen er en anbefaling om hvordan bad bør utformes for bla. å unngå fuktproblemer. Det regnes som et kvalitetsstempel at våtromsnormen er fulgt, men badet kan være tett selv om den ikke er fulgt.
 • Hvem har bygget badet? Har det vært utført andre arbeider på bad, herunder oppussing. Hva ble gjort og av hvem? Motta navn og adresse på den/de som har utført arbeidet, oggjerne kvitteringer for arbeider.
 • Sjekk ventilasjonen. Alle bad skal ha avtrekksventil.
 • Hvis du kjøper leilighet, så spør om andre leiligheter i samme boligkompleks har hatt fuktskader. Ofte vil man kunne risikere å få tilsvarende skader som andre i bygningen, f.eks. hvis leilighetene i bygningen har støpejernssluk. Slike sluk fører i praksis gjerne til vannlekkasjer i leilighetene under.
 • Vær på vakt mot eldre bad hvor badekaret er kastet ut, og det er dusjet rett ned på gulv/vegg og som ikke er sikret med membran. Det kan da være stor fare for vannskade. Sjekk veggen bak dusjkabinettet.
 • Vært på vakt dersom det er utført arbeider av ufaglærte personer. Da har du i hvert fall ingen garanti for at arbeidet er skikkelig utført.

 

Kjøkken

 • Kjøkken er, som våtrom flest, en kilde til problemer, og det er også et kostbart rom.
 • Lekkasjer fra «moderne» vannlåser kan ofte bidra til fuktskader. Kjenn etter mugglukt i skapet eller under vaskeservanten.
 • Se etter om det er misfarging, skjolder eller om materialene har svellet opp under vasken eller på gulvbelegg.
 • Sjekk også rundt en eventuell oppvaskmaskin/vaskemaskin.
 • Spør hvor gammelt varmtvannsberederen er. Hvis den er mer enn 20-25 år gammel, bør den skiftes. I verste fall kan en gammel bereder sprekke og medføre vannlekkasje.
 • Se etter sluk i kjøkkenrom/berederrom.

Kjeller og grunnmur

 • Hvis boligen du kjøper har en kjeller, er denne viktig å sjekke ut. Kjelleren er et av de viktigste steder å undersøke for fuktproblemer. Er kjelleren i god stand, vil den kunne by på verdifulle nye bruksmuligheter.
 • Er det tegn på at der har vært vannlekkasjer inn i kjelleren?
 • Er det typisk kjellerlukt?
 • Se bak skap, møbler og annet inventar som står tett inntil yttervegger. Her kan det dannes kondens som gir grobunn for muggsopp.
 • Se etter malingsavflassing eller blærer på murte og støpte vegger.
 • Er det kalk- eller saltutslag? Dette kan ofte oppstå på gulvet og et stykke oppover yttervegger av mur og betong. Tilsvarende bør det undersøkes under eventuelle tepper.
 • Er det blærer i vinyl eller linoleum? Dette kan komme av for høy luftfuktighet i betonggulvet. Tilsvarende bør det undersøkes under eventuelle tepper.
 • Er det god ventilasjon i kjelleren?
 • Sjekk krypkjellere ekstra godt. Her er det ofte mangefull ventilering, og det kan medføre fuktproblemer.
 • Dersom du vurderer fukt bør du vurdere å ta med deg en fagmann før du kjøper boligen. Han kan hjelpe deg med å finne ut hvor stor skaden er. Kanskje blir det for dyrt for deg å utbedre eventuelle skader.

Du bør også undersøke grunnmuren utenfor:

 • Er det tegn til setningsskader i form av skjevheter, sprekker eller annet?
 • Er det lagt knastepapp (plast) langt grunnmuren som hindrer vann i å komme inn gjennom porestrukturen i yttervekkene, og er det på toppen av en list, slik at vann ikke trenger ned mellom pappen og grunnmuren?

Tak og loft

 • Virker taket å være i god stand? Se både på takdekket og beslagene. Det er stor forskjell på varigheten og kvaliteten på ulike typer takdekker, herunder ulike typer teglstein.
 • Er det tegn til vannskader på taket?
 • Om vinteren: Er det istapper fra taket? Istapper kan indikere at taket er mangelfullt isolert, og dessuten føre til skade på takrenner. Spør eventuelt selgeren.
 • NB: Vær spesielt oppmerksom på flate eller tilnærmet flate tak. Det er svært vanlig at det er fuktproblemer der hvor det er flate tak, enten ved vanninntrengning utenfra eller som følge av kondensproblemer. Ved kjøp av boliger med flate tak bør man få tak særlig grad vurdere om det skal engasjeres en sakkyndig for å vurdere konstruksjonen.
 • Bruk en kraftig lykt og følg lysstrålen med øynene. Let etter synlige fuktskader, f.eks. svellende materialer eller misfarging. Se særlig rundt kanalgjennomføringer, og se om det er helt tett rundt skorsteinen.
 • Er det mugglukt?
 • Er det god ventilasjon? Kondens er en viktig årsak til fuktskader på loft og tak.

Soverom og stue

 • Det er mindre vanlig med alvorlige feil og mangler i soverom og stue, men:
 • Se bak skap og møbler som står tett inntil yttervegger. Her kan det dannes kondens som gir grobunn for muggsopp. (Generelt kan nevnes at inventar og utstyr ikke skal stå tett inntil yttervegger – særlig når disse ligger under terreng. Skap, senger og andre møbler bør trekkes 3-4 cm frem fra veggen.
 • Er det misfarging, hevelser eller annet på gulvet og ved/på listene? Mange gulv har tatt skade av bruk av for våte vaskemetoder.

Vinduer

 • Er de modne for utskifting? Vinduer er en viktig og kostbar del av boligen, og de bør som regel skiftes ut etter ca 20 år.
 • Er det kondens og råteflater i hjørnene?
 • Er det misfarging, og er malingen sprukket?
 • Trekker det fra vinduene?
 • Har vinduene slått seg?
 • Er det dobbeltvinduer som har punktert, noe som i så fall vil redusere isolasjonsevnen? Se etter gråfarge og kondens inne i vinduet.

Gulv 

 • Sjekk rundt lister om det er misfarging.
 • Se under vegg-til-vegg tepper og øvrige gulvbelegg om det er misfarging eller annet som indikerer et fuktproblem.
 • Er det store problemer med kniking?
 • Fasade, balkong og terrasse
 • Er kvaliteten på fasaden god? Hva sier taksten?
 • Er det frostskader på teglstein eller råteskader på panel?
 • Er det skader på balkongen, og ligger den slik at den kan føre til fuktskader andre steder?
 • Hvis terrassen henger, kan det tyde på at bærebjelkene har begynt å råtne.

Tomten

Tomten til boligen du ønsker å kjøpe kan også innebære en risiko.

 • Er området tomten ligger på flomutsatt eller rasfarlig?
 • Er det helling ut fra og ikke inn mot huset? Vann fra tak og overflatevann skal ledes bort fra boligen.
 • Ligger boligen i et hellende terreng som gjør den utsatt for større vannmengder?
 • Hvordan er dreneringsforholdene? Spør selgeren når drenering ble lagt og av hvem. Dreneringsrør blir alltid tette etter noen år.
 • Hvis du legger spesielt vekt på den nøyaktige størrelsen på tomten, bør du understreke dette ovenfor selgeren og be ham bekrefte tomtearealet.
 • Om utsiktsforholdene på tomten påvirkes av forhold på naboens tomt, bør du undersøke disse nærmere, f.eks. om naboen aksepterer at en hekk holdes lav, eller om naboen planlegger å bygge på tomten sin.
 • Hvis det er en festet tomt, bør du gjøre nærmere undersøkelser om hvilke konsekvenser dette kan ha.
 • Avklar med selgeren om andre har rettigheter knyttet til tomten. Har noen f.eks. en veirett over eiendommen?
 • Offentligrettslige og reguleringsmessige forhold samt heftelser
 • Offentligrettslige forhold, regueringsplanen og grunnboken bør undersøkes. Det kan være sterkt prisdempende dersom det f.eks. er planlagt utbyggingstiltak som har betydning for din eiendom:
 • Er det gitt ferdigattest for boligen? Eventuelt hvorfor ikke?
 • Er boligen godkjent for den eksisterende bruk? Er den regulert til boligformål, og er det f.eks. lov å leie ut en del av boligen.
 • Hvis der er gjort ombyggingsarbeider på boligen; Er disse godkjent? Endringer av badet? Ny peis, ovn eller pipe? Nytt elektrisk anlegg?
 • Er det planlagt eller vurderes utbygging av betydning for din eiendom?
 • Er det planlagt utbygging av naboeiendommen, f.eks. bygging som kan ha betydning for dine utsiktsforhold?
 • Er det planlagt veiprosjekter, f.eks. en motovei i nærheten?
 • Er det noe som tilsier at det vil komme utlegg på eiendommen, f.eks. er større atkostvei eller kloakkledninger som deles med naboer?
 • Er det planlagt ennen bebyggelse i området som kan ha positiv eller negativ betydning, f.eks. et nytt kjøpesenter?
 • Gjelder det begrensninger i adgangen til å bygge ut eiendommen? Du bør gjøre selgeren oppmerksom på det dersom du legger spesiell vekt på en utbyggingsmulighet på tomten.
 • Er det heftelser eller servitutter (bruksretter) knyttet til eiendommen? Er det f.eks. tinglyst en rett for naboen til adkost over din eiendom?

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *