Kan vi nekte utleie til Airbnb?

nekte-utleie-til-airbnb

Spørsmål: Flere beboere i vårt sameie leiet ut leiligheten din via Airbnb? Vi ønsker ikke denne formen for utleie i vårt sameie, og lurer på om vi kan nekte de aktuelle sameierne å leie ut via Airbnb?

Svar: For seksjonerte sameier finnes det få muligheter for å regulere utleie. Det følger av eierseksjonsloven § 22 annet ledd at sameiet, med tilslutning av de sameierne det gjelder, kan vedtektsfeste en godkjenningsordning av leietakere. Godkjenning kan likevel bare nektes dersom det foreligger saklig grunn. Ut over dette står man fritt til å leie ut sin seksjon slik man måtte ønske, så sant utleien ikke medfører unødvendig eller urimelig sjenanse for andre sameiere.

Noe som har vært oppe til debatt i media i det siste er såkalt korttidsutleie via Airbnb og andre liknende nettsider. Heller ikke slik utleie kan et sameie i utgangspunktet nekte. Skal sameiet kunne begrense utleie via Airbnb må man eventuelt innføre en begrensning for denne typen utleie i vedtektene. Dette vil kreve at alle sameierne tilslutter ved begrensningen, noe som i praksis er vanskelig å få til.
Utleien via Airbnb kan imidlertid bli så hyppig at man må spørre om utleien må defineres som næringsbruk av seksjonen. Dette vil stride mot formålet til en boligseksjon. Dette følger direkte av eierseksjonsloven. Hvorvidt Airbnb-utleie undertiden kan anses som næringsbruk av seksjon er omdiskutert. Det har nylig vært saker om dette i domstolene som dere kanskje har lest om i media. Generelt skal det mye til før Airbnb-utleie kan anses for å være næringsvirksomhet i eierseksjonslovens forstand. Et praktisk eksempel kan tenkes det en leilighet kun brukes til Airbnb-utleie, og der eieren ikke bor i leiligheten selv.

Hvor grensen ligger er vanskelig å si sikkert, man har per nå ingen rettspraksis av betydning. Det foreligger imidlertid en fersk dom fra Oslo byfogdembete som omhandler hyppig utleie av en leilighet. Her begjærte et sameie i Oslo en seksjon tvangssolgt, men sameiet fikk ikke medhold i retten. Hele dommen kan leses på Oslo byfogdembete sine nettsider.

Eierseksjonsloven er til revidering, og det vil komme en ny lov i løpet av 2017. Det er godt mulig at det vil komme lovfestede begrensninger i adgangen til Airbnb-utleie i den nye loven.

Aktuelle artikler:


Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *