Borettslagets vedlikeholdsplikt

borettslagets-vedlikeholdsplikt

Regler om borettslagets vedlikeholdsplikt finnes i borettslagslova § 5-17;

§ 5-17. Vedlikehald o.a. frå laget
(1) Laget skal halde bygningar og eigedommen elles i forsvarleg stand så langt plikta ikkje ligg på andelseigarane. Skade på bustad eller inventar som tilhøyrer laget, skal laget utbetre dersom skaden kjem av mishald frå ein annan andelseigar.

(2) Felles røyr, leidningar, kanalar og andre felles installasjonar som går gjennom bustaden, skal laget halde ved like. Laget har rett til å føre nye slike installasjonar gjennom bustaden dersom det ikkje er til vesentleg ulempe for andelseigaren.

(3) Andelseigaren skal gi tilgjenge til bustaden for utføring av arbeid som nemnt i første og andre leddet, og for ettersyn i høve til slikt vedlikehald, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomførast slik at det ikkje er til unødig ulempe for andelseigaren eller annan brukar av bustaden.

(4) I vedtektene kan vedlikehaldsplikta fastleggjast annleis enn det som går fram av paragrafen her.

Kravene til forsvarlig vedlikehold avhenger av hvor gammelt bygget er og hvilken standard andelene og eiendommen for øvrig hadde da det ble bygget i forhold til det som da var vanlig. Den opprinnelige standard er alltid utganspunktet, men ved vurderingen av behovet for vedlikehold må borettslaget likevel ta hensyn til utviklingen siden bygningen ble oppført.

Virkningen av at borettslaget har ansvar for vedlikehold er at alle kostnadene forbundet med slikt vedlikehold er fellesutgifter.

Andelseieren kan kreve at eiendommen for øvrig holdes i den stand

 • som var forskriftsmessig og fagmessig forsvarlig på det tidspunkt bygningen ble bygget med tillegg av senere offentligrettslige krav,
 • at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre
 • at eiendommen opprettholder sin funksjonsdyktig og sikkerhetsmessig forsvarlige stand slik at verdien opprettholdes
 • at det visuelle inntrykk opprettholdes, for eksempel at maling ikke skal flasse av
 • at det etableres ordentlig sikring og rutiner for sikring av alle deler av det borettslaget har vedlikeholdsansvar for

Borettslaget har plikt til å vedlikeholde det som seksjonseieren ikke har plikt til å vedlikeholde i tilknytning til andelen, slikt som

 • utskiftning av ytterdør, herunder dørlåser, det vil si hele låskassen, låsesylinder, håndtak, samt plikt til å skaffe nøkler når det er nødvendig,
 • utskiftning av vindu med ramme,
 • tak,
 • bjelkelag,
 • bærende veggkonstruksjoner
 • felles rør, ledninger og kanaler og andre fellesinstallasjoner som går igjennom leiligheten,
 • rør og ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner

Vedlikeholdsmangler og skader som borettslaget er ansvarlig for skal utbedres så raskt som mangelen og skaden gjør det nødvendig. Borettslaget vedlikeholdsplikt er den samme uansett om sameiets bygninger består av tomannsboliger eller blokkbebyggelse.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Borettslagets vedlikeholdsplikt”

 1. Wenche Røstberg avatar
  Wenche Røstberg

  Hvem sin vedlikeholdsplikt er gjeldende der en Ved større rehabiliterigsprosjekt i borettslag feks utskifting av vindu og det oppstår avrivning av tapet innvendig i leiligheten og dette er svært synlig og skjemmende Borettslagets ? Andelseier?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *