Regler for bruk av hage og uteareal i sameier og borettslag

I sameier og borettslag er det viktig å forstå reglene som gjelder for bruk av hage og uteareal. Disse reglene kan variere, men det er visse prinsipper som ofte legges til grunn for å sikre en balansert og harmonisk bruk av fellesarealene. Her ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder for bruk av hage og uteareal i slike boligsamfunn.

Rett til bruk av avgrenset hageareal eller uteareal

På samme måte som eiere har rett til å benytte verandaer, terrasser og balkonger, kan beboere i bakkeplan ha rett til å bruke avgrensede deler av uteareal utenfor leiligheten. Dette gjelder spesielt hvis leiligheten har dør ut til dette området. Retten til å benytte slike områder kan være nedfelt i byggeplaner og tegninger knyttet til prosjektet. Det er imidlertid viktig å merke seg at disse områdene kun kan brukes til det formålet de er tenkt for, og bruken må være i samsvar med tiden og forholdene. Endret bruk kan være mulig dersom det ikke går på bekostning av andre brukere og er i tråd med endrede behov som er akseptable.

Skjerming og faste installasjoner

Beboere har normalt rett til å skjerme av sine utearealer innen rimelighetens grenser. Dette kan inkludere oppføring av faste installasjoner som levegger og heller. Imidlertid krever oppføring eller endring av slike installasjoner samtykke fra styret. Hvis eieren ikke innhenter nødvendig samtykke, kan styret pålegge eieren å tilbakeføre området til en tilstand som tar hensyn til skjermingsbehovet og nabo-hensyn.

Beplantning på uteareal

Når det gjelder beplantning på uteareal, gjelder Grannegjerdeloven av 5. mai 1961. Denne loven regulerer retten til å etablere hekker mot naboeiendommer, men den gjelder ikke direkte for hekker mellom leiligheter i boligselskaper. Reguleringen av beplantning kan i stedet være nedfelt i boligselskapets vedtekter. Dette kan inkludere begrensninger på hekkens type, høyde og plassering. Selv om Grannegjerdeloven ikke direkte regulerer hekker mellom leiligheter, kan prinsippene i loven likevel tas i betraktning ved regulering av beplantning.

Vurdering av naboenes interesser

Prinsippene i Grannegjerdeloven og lignende lover legger vekt på å vurdere naboenes interesser når det kommer til bruk av hage og uteareal. Dette gjelder også for eierseksjonsloven og borettslagsloven. Beboere må være oppmerksomme på at oppføring av gjerder under 1,5 meter er søknadsfritt i henhold til plan- og bygningsloven. Høyere gjerder krever derimot samtykke. Prinsippet om at hekker lavere enn 2 meter ikke er ulovlige, kan også være relevant for regulering av beplantning.

Konklusjon

Reglene for bruk av hage og uteareal i sameier og borettslag er utformet for å sikre en harmonisk og hensynsfull bruk av fellesområdene. Beboere har rett til å bruke avgrensede områder, men bruken må være i samsvar med formålet og hensynet til andre beboere. Oppføring av faste installasjoner og beplantning kan kreve samtykke fra styret, og vurderingen bør ta hensyn til naboenes interesser og behov. Det er viktig for beboere å være kjent med reglene som gjelder for bruk av hage og uteareal, for å sikre en trivelig og konfliktfri boopplevelse i fellesskapet.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *