Spesielle bestemmelser i personforsikring

personforsikring

Forsikringsselskapets informasjonsplikt

Forsikringsavtaleloven stiller strenge krav til informasjon fra forsikringsselskapet.

Ved kjøp/tegning av personforsikring skal forsikringsselskapet gi råd om dekningen av det foreliggende forsikringsbehov. Selskapet skal videre opplyse om vilkår og priser på ulike forsikringer som kan dekke dette behovet, og fortelle om vesentlige begrensninger eller unntak i forsikringsdekningen.

I forsikringstida skal forsikringstakeren holdes orientert om viktige sider ved forsikringsavtalen. En gang hvert år skal kunden få orientering om forsikringspremie, kostnader, forsikringssum og eventuelle overskudd på forsikringen.

Forsikringstakerens informasjonsplikt

Forsikringstaker skal gi opplysninger av betydning for selskapets vurdering av risikoen. For personforsikring er det helseopplysningene som er viktigst. Hvor detaljerte opplysninger forsikringsselskapet vil be om avhenger i noen grad om det er en individuell eller kollektiv forsikring det dreier seg om. Hvis helseopplysningene etterlater tvil om vedkommende kan få forsikring til normal forsikringspremie, kan selskapet hente supplerende opplysninger hos søkerens lege eller sykehus eller la forsikringssøkeren undersøkes av en spesialist. Forsikringssøkeren har plikt til å gi alle de opplysninger vedkommende bør forstå kan være viktige for å bedømme søknaden. Hvis søkeren med vilje gir gale opplysninger for å få en forsikring han ellers ikke ville fått, kaller loven det svik. I slike tilfelle kan forsikringsselskapet nekte utbetaling av erstatning.

Forsikringsbevis

Forsikringstakeren skal få et skriftlig forsikringsbevis som bekrefter at avtale om personforsikring er inngått, samt vilkårene i avtalen. I forsikringsbeviset skal det fremheves om forsikringsselskapets ansvar først begynner å løpe når første forsikringspremie er betalt og om det er tatt noen forbehold, f.eks. på grunn av forsikredes helsetilstand. Dersom noen er begunstiget, skal forsikringsbeviset opplyse om hvem som er oppnevnt.

Livsforsikringer avløser polise

Livspolisen (forsikringsbeviset) er ikke lenger et verdipapir i juridisk forstand slik som tidligere. Den er nå avløst av et livsforsikringsregister i hvert selskap som tjener som et rettsvernregister, hvor alle data, begunstigelser, pentsettelser som tidligere ble påtegnet polisen, nå er registrert.

Forsikringsselskapet har taushetsplikt om innholdet i registeret. Utskrift kan kreves av: forsikringstaker, ektefelle, den forsikrede, endelig begustiget, panthaver og skifterett.

Retten til nemsbehandling

I forsikringsbeviset skal det opplyses om ordninger som er etablert for å løse forsikringstvister. Det gjelder både for skade- og personforsikring.

Relevante artikler:


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *