Parkering – hvilke regler gjelder?

parkering

De fleste har sannsynligvis opplevd å få en uønsket parkeringsbot under vindusviskeren. Noen budsjetterer med dette, mens andre gjør så godt de kan, men får seg likevel en overraskelse en gang iblant. De fleste av oss hadde vel hatt godt av en liten oppfriskning på parkeringsreglene. Hve betyr for eksempel tidsangivelser i rød parantes på en offentlig parkeringsplass? Dette betyr – som vel alle vet – at det på søndager skal betales i tidsperioden som oppgis. For å gi svar på om du plikter til å betale tilleggsavgift (parkeringsbot), og om bilen din kan borttaues, må vi skille mellom kommunal og privat parkering.

Kommunal parkering

En kommune kan vedta at det på bestemte steder i kommunen bare skal være tillatt å parkere mot betaling. Hvis det ikke betales for parkeringen, kan kommunen kreve en tilleggsavgift. Hvis du parkerer i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller andre forskrifter, kan du få et gebyr. Hvis man ikke betaler et pålagt gebyr innen fristen på tre uker, kan kommunene forhøye gebyret med 50 prosent. Det kan ikke kreves renter i tillegg til det forhøyede gebyret for parkeringen.

Kommunene har også lov til å taue bort ulovlig parkerte biler hvis de har søkt Vegdirektoratet om dette. Kostnadene til borttauing og administrasjonsgebyr må betales av deg sammen med tilleggsavgiften. Blir bilen stående på borttauingstomten en tid, må det betales døgnavgift. Hvis bilen din blir skadet under borttauing, kan borttauingsselskapet blir erstatningsansvarlig. Selv om det er kommunen som har bestilt borttauingen, kan du normalt ikke holde kommunen ansvarlig for skader. Kommunen har bare rett til å taue bort bilen, dersom dette er nødvendig for eksempel fordi parkeringen hindrer trafikken eller det skal feies i gaten. Først skal kommunen prøve å komme i kontakt med eieren av den feilparkerte bilen.

Noen viktige parkeringsregler

Du må være klar over at de fleste reglene om parkering som vi tar for oss nedenfor gjelder uansett hvor kort tid du skal stå parkert. Reglene gjelder både ved stans og parkering. For det første gjelder det er totalforbud mot stansing på fortauet. Videre kan vi nevne reglene om at du må parkere eller stanse minst 5 meter fra veikryss (også T-kryss), og 5 meter fra gang- og sykkelfelt. Begge forbudene må overholdes. Avstanden måles fra det punkt hvor fortauet, kantlinjen eller veibanen begynner å runde.

En annen viktig regel ved parkering er at hvis skilt og oppmerking kommer i konflikt med hverandre, så gjelder begge, slik at den strengeste reguleringen må følges. Det gjelder dessuten en regel om at du plikter å se etter bilen minst en gang i døgnet, da et parkeringsregulerende skilt kan settes opp bare 24 timer før du plikter å rette deg etter det. Videre kan vi nevne regelen om at du bare kan ilegges ett gebyr for samme parkering, selv om flere parkeringsbestemmelser er overtrådt.

Når du kommer til en parkeringsplass med automat, må du legge på penger med en gang, hvis du vil unngå tillegsavgift/parkeringsbot. Det er slått fast i en dom at du ikke har krav på å få tid til å veksle først. Hvis du har fått et tillegsgebyr, til tross for at du har kvittering på at parkeringen er betalt, kan du klage. Får du ikke gehør for klagen din, kan domstolene avgjøre tvisten. Det finnes mange eksempler på sjåfører som ikke når gjennom i domstolene. Det kan være vanskelig å bevise at man f.eks. hadde plassert parkeringsbilletten godt synlig.

Det finnes også andre eksempler på hissige bilførere som har fått avgjørelser i domstolene. Er det «parkering forbudt»-skilt, kan du stanse for et kort opphold. Høyesterett har i en sak funnet at 20-30 minutter stans, for å bære inn noen kasser, var for lenge. Bileieren ble allikevel frifunnet, fordi han trodde at han hadde rett til slik parkering, etter å ha forhørt seg. Lagmannsretten har også frifunnet en sjåfør som trodde han hadde parkert lovlig. Fortauet var markert med gule striper og skiltet som en privat parkering. Er det satt opp offentlig skilt om parkeringsforbud på grunn av privat innkjørsel, kan du allikevel sperre innkjørselen hvis du har fått lov av den som eier den. En bilfører som hadde gått over parkeringstiden ved en sykehusparkering, uten at det var en akuttsituasjon, fikk i lagmannsretten ikke gehør for at tilleggsgebyret var ulovlig.

Klager på tilleggsgebyr eller borttauing av parkerte kjøretøy

Hvis du skal klage på et gebyr eller en borttauing, må dette skje innen tre uker. Klagen skal sendes til kommunen. I klagen må du skrive hvilket gebyr det gjelder, navn, adresse, og andre nødvendige opplysninger, og din begrunnelse. For å unngå forhøyet avgift må du betale selv om du klager. Kommunen vil vurdere om gebyret er lovlig. Selv om det er lovlig, kan gebyret ettergis hvis særlige grunner tilsier det. Normalt vil ikke rene unnskyldninger eller dårlig økonomi føre til at du vinner frem, derimot kan grunner som at bilen vår stjålet, du fikk et illebefinnende, du forelok av- og pålessing, du hadde gyldig parkeringsbillett eller at parkeringsautomaten var i ustand godtas.

Du har krav på begrunnet svar på din klage. Er du ikke fornøyd med svaret, kan du innen tre uker klage videre til namsretten. Klagen sendes gjennom Trafikketaten i kommunen. Domstolene kan bare vurdere lovligheten, ikke rimeligheten av gebyret.

Privat parkering

Det finnes ingen lov om privat parkering. En grunneier kan leie ut sin private grunn til parkering, med mindre dette er forbudt av andre grunner, f.eks. kommunale planer osv. Den som parkerer på en privat parkeringsplass inngår en leieavtale med grunneieren. Forbrukerombudet har forhandlet frem en avtale med den private parkeringsbransjen som bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har når du parkerer på en privat parkeringsplass. De viktigste reglene er:

  • Det skal skiltes klart og tydelig.
  • Det skal komme klart frem hvor lenge du kan parkere, og hva det koster å parkere.
  • Parkeringsselskapet kan ikke begynne å skrive ut gebyrer/parkeringsbøter før det har gått tre minutter fra de kom til parkeringsplassen.
  • Dersom billetten ligger feil vei på dashbordet, skal kontrollnummeret på baksiden av parkeringsbilletten noteres ned av parkeringsselskapet.
  • Detsom du klager på en parkeringsbot, skal du få et skikkelig svar på klagen innen rimelig tid.
  • Bilen kan bare taues bort dersom den hindrer annen trafikk, utrykningskjøretøyer og lignende. Så sant det er mulig, skal eieren kontaktes før borttauing dlik at han kan fjerne bilen selv.

Tilleggsavgift/parkeringsbot ved privat parkering

En som driver en private parkeringsplass kan også fastsette kontrollavgift (parkeringsbot) hvis leien/parkeringsavgiften ikke blir betalt. Forbrukeromburdet har fremforhandlet med bransjen at de som kontrollerer ikke skal ha provisjonsbetalt. Du har krev på å få rimelig tid til å betale tilleggsavgiften, og den må ikke være urimelig høy. Skiltingen skal være tydelig. Hvis du har betalt billett, uten at parkeringsvakten har sett dette, bør du klage på tilleggsavgiften. Send en kopi av billetten til parkeringsselskapet. Hvis du ikke har en stor bunke med tilsvarende klager til parkeringsselskapet, frafaller ofte selskapene sine krav.

Klage på tilleggsavgift på privat parkering

Hvis du skal klage på en tillegsavgift/parkeringsbot eller over at du er belastet borttauingsomkostninger, må dette gjøres til den du skal betale til. Parkeringsselskapet kan ikke kreve gebyr for å behandle klagen. Det er opprettet en egen klagenemd for private parkeringsselskap (www.parkeringsklagenemda.no) Hvis du ikke får medhold i klagen, og du fortsatt nekter å betale, må grunneieren gå til domstolene. Omtvistede krav kan ikke gå til inkasso.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *