Har sameiet eller sameieren ansvar for utskiftning av vinduer?

har-sameiet-eller-sameieren-ansvar-for-utskiftning-av-vinduer

Spørsmål: Vi er et sameie er en av sameierne har behov for å skifte ut vinduet sitt pga. problemer med råte og dugg mellom vindusglassene. Vinduet er gammelt, og det er klart nødvendig å skifte ut dette. Vi lurer på om utskiftning av vindu er noe vi kan belaste sameieren for?

Svar: Vi legger til grunn at det er snakk om et seksjonert sameie som reguleres av eierseksjonsloven. Eierseksjonsloven regulerer ikke spørsmålet direkte, men sier at kostnader som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet skal dekkes som en felleskostnad etter sameiebrøken.

Det er antatt i juridisk teori at vindu med ramme er å anse som en del av bygningskroppen. Bygningskroppen anses som fellesareal, og det er dermed underlagt sameiets vedlikeholdsansvar. Dette betyr at det også er sameiet som sådan, og ikke sameieren som skal dekke utskiftningen av vinduet. Kostnadene skal fordeles på alle sameierne etter sameiebrøken.

Hadde det vært snakk om å skifte kun vindusruten ville dette fant inn under sameierens ansvar. Her trekker man et skille mellom utskiftning av vindu med samme og kun vindusrute. Vindusruten anses som en del av bruksenheten. Kostnadene ved utskiftning av vindusrute, f.eks. fordi denne er knust, skal dekkes av sameieren personlig.

Presisering av 22. juni 2017: I forarbeidene til ny eierseksjonslov, som er antas å trå i kraft 1. januar 2018 har departementet utdypet sin syn på grensedragningen mellom reparasjon av vindusrute og utskiftning av vindu ytterligere. Departementet uttaler blant annet følgende:

«Departementet vil derfor forsøke å gi noen retningslinjer for grensedragningen. Dersom utbedring/reparasjon av vinduet eller ytterdøren tilbake til samme tilstand og utseende er teknisk og økonomisk forsvarlig, er det ikke behov for utskifting av vinduet eller ytterdøren. Da påhviler plikten seksjonseierne. Eksempel: Knuses en vindusrute, og denne lar seg erstatte med en tilsvarende vindusrute, står vi overfor en reparasjon av vinduet, ingen utskifting. Da påhviler vedlikeholdsplikten seksjonseieren. Er det derimot nødvendig med en fullstendig utskifting av vinduet, enten fordi det teknisk eller økonomisk sett ikke lar seg forsvare (eller er mulig) å reparere vindusruten tilbake til samme tilstand som den hadde, eller fordi hele vinduet med innramming mm. må skiftes ut, har sameiet vedlikeholdsplikten. Den bakenforliggende tanken, som kan gi en viss veiledning i grensetilfellene, er at dersom reparasjon eller utskifting medfører en endring av fasaden (eller – for så vidt gjelder ytterdører som grenser mot innvendige fellesarealer – av det visuelle inntrykket av fellesarealene), er det sameiet som skal stå for dette.»

De samme reglene gjelder forsåvidt også i borettslag.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *